Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Quy chế cố vấn học tập

Văn bản này quy định về tổ chức và chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên làm công tác Cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC), bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CVHT; chế độ báo cáo; quyền lợi; khen thưởng và kỷ luật.

Chia sẻ bài viết