Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện của nhà trường, có quyền quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Nhà trường.

Chức năng của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của trường; Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguyền lực của trường, thực hiện giám sát các hoạt động của trường, gắn trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường theo quy định của phát luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Quyết nghị chiến lược, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức hoạt động của trường.
Quyết nghị phương hướng đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục.
Quyết nghị về cơ cấu và phương hướng đầu tư phát triển của trường.
Quyết nghị về việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc trường.
Giám sát thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường.
Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ LĐTBXH và các cơ quan quản lý về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động.
Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường.
Giới thiệu Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm, thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy của nhà trường để triển khai các công việc của Hội đồng trường.

Danh sách các đồng chí trong Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông (Bà) Họ và tên Chức vụ trong đơn vị Chức vụ trong Hội đồng
Ông Đồng Duy Trường Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
Bùi Thị Hiền Phụ trách Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học Thư ký HĐ
Ông Hoàng Dương Phó Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh Thành viên HĐ
Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Công đoàn Thành viên HĐ
Phạm Thị Thái Thanh Bí thư Đoàn TNCS HCM Thành viên HĐ
Nguyễn Thị Dung Trưởng phòng QLĐT-NCKH Thành viên HĐ
Ngô Thị Thêu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Thành viên HĐ
Ông Nguyễn Xuân Tùng Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị Thành viên HĐ
Ông Đào Duy Trường Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Y Thành viên HĐ

Chia sẻ bài viết