Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng
– Hiệu trưởng phụ trách chung mọi công việc của Nhà trường, phân công, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác của Phó Hiệu trưởng, điều phối hoạt động của Phó Hiệu trưởng.
– Hiệu trưởng thông báo kịp thời cho Phó Hiệu trưởng, trưởng các bộ phận về các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Nhà trường. Hiệu trưởng đưa ra thảo luận trong lãnh đạo Nhà trường trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên những vấn đề sau:

+ Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Nhà trường.
+ Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của Nhà trường.
+ Các văn bản quy định thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, điều chỉnh hoạt động của cơ quan.
+ Việc dự toán, phân tách dự toán và quyết toán ngân sách, kinh phí, phân bổ chỉ tiêu biên chế các bộ phận trong cơ quan.
+ Việc thay đổi cơ cấu tổ chức các bộ phận trong cơ quan.
+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức và học sinh trong Nhà trường.

 – Ngoài cương vị phụ trách chung Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc sau:

+ Các công việc mà cấp trên yêu cầu Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết; các công việc thuộc lĩnh vực công tác của Nhà trường mà Hiệu trưởng không phân công cho Phó Hiệu trưởng hoặc các bộ phận phụ trách.
+ Những công việc, vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều người, không thuộc phạm vi trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng, khi giải quyết giữa Phó Hiệu trưởng và trưởng các bộ phận còn có ý kiến khác nhau.
+ Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách.
+ Công tác tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
+ Chủ tài khoản. Quản lý tài chính, tài sản Nhà trường.
+ Các công việc khác tuy đã phân công cho người phụ trách mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết.

Chức vụ Họ và tên Chuyên môn Email
Hiệu trưởng Đồng Duy Trường Dược sĩ Chuyên khoa 2 [email protected]

Chia sẻ bài viết